Діти війни: поради батькам, які допоможуть вберегти ментальне здоров'я малюка

Діти війни: поради батькам, які допоможуть вберегти ментальне здоров'я малюкаДіти війни: поради батькам, які допоможуть вберегти ментальне здоров'я малюка

Источник фото: kharkivoda.gov.ua

Під час війни діти стикаються з низкою нових викликів: переїзди, переживання за рідних на фронті, поранення та навіть смерть близьких людей. У таких складних життєвих ситуаціях у них виникає багато запитань, на які вони не в змозі знайти відповіді самостійно. Завдання дорослих — пояснити їм, що відбувається, та допомогти пережити важкий період.

Як підтримати дітей у непростий час війни:

Перш за все, будьте поруч. Ми — головне джерело підтримки для наших дітей. Дотик, обійми, щирі розмови та спільна діяльність — це прояв любові і присутності. 

Намагайтеся бути прикладом, адже діти дивляться на нас і наслідують нашу поведінку. Можна розповісти дитині про те, що вам допомагає у складних ситуаціях.

Залучайте дитину до чогось корисного. Це допоможе скинути нервове напруження. Вдома чи в бомбосховищі — знайдіть можливість вчитися, малювати, гратися. 

Поповнюйте внутрішній «павербанк» дитини. У цей складний час психоемоційних навантажень ми і наші діти потребуємо більше «підзарядки». Організуйте день так, щоб у дитини був сон, смачна їжа, гра з улюбленцями, фізична активність, читання книжок, теплі розмови тощо.

Як говорити з дітьми про війну?

Будьте відкриті до обговорення теми війни. Діти хочуть розуміти, що відбувається. Слухайте їх і чесно відповідайте на запитання. Якщо ви не знаєте відповідей, розмірковуйте і шукайте їх разом із дитиною.

Пояснюйте через казки, малюнки або історії. У казках діти знаходять приклади поведінки або мудрі думки, а у малюнках можуть показати, як вони бачать війну.

Говоріть з дитиною про почуття. Діти тривожаться, сумують, зляться та хвилюються так само, як ми. Покажіть, що ви розділяєте ці почуття. Завдяки цьому дитина не залишиться з ними наодинці.

Дайте надію. Мова не про псевдооптимізм. Надія — це про Світло, яке завжди перемагає темряву, попри біль та втрати. 

Як підтримати дітей у випадку переїзду через війну?

Говоріть із дітьми про переїзд і про всі пов'язані з ним зміни. Поясніть, чому ви вирішили поїхати, чому це важливо для вашої спільної безпеки. Це нормально — не мати відповідей на запитання, але важливо бути відвертим і говорити виважено.

Будьте уважними до почуттів дітей. Смуток через втрату зв’язку з домом і радість від нових відкриттів — це природні почуття, які допомагають зрозуміти наш досвід. Розділяйте їх з дитиною, злість скеровуйте у конструктив, а у відповідь на тривогу створюйте відчуття безпеки.

Не забувайте про базові речі і режим дня. За можливості, організуйте день так, щоб у ньому було місце сну, прогулянкам, часу з іншими дітьми, навчанню. І про свій режим дня також не забувайте.

Шукайте ефективні способи адаптуватися. До переїзду не потрібно ставитися як до паузи у житті, адже кожен день — цінний. Шукайте нове коло спілкування, можливості займатися улюбленим спортом тощо.

Пам'ятайте минуле, мрійте про майбутнє, живіть «тут і тепер». Ми можемо черпати силу у спогадах. Згадуйте, розповідайте, малюйте. Але також говоріть із дітьми про майбутнє, уявляйте його, діліться мріями. Це дає натхнення і сили пройти життєві випробування, коли ми не вдома.

Children of war: tips for parents to help protect their child's mental health

During the war, children face a number of new challenges: moving, worrying about their relatives at the front, being injured and even losing loved ones. In such difficult life situations, they have many questions that they are unable to find answers to on their own. The task of adults is to explain to them what is happening and help them get through the difficult period.

How to support children in a difficult time of war:

First of all, be there for them. We are the main source of support for our children. Touch, hugs, sincere conversations and joint activities are a manifestation of love and presence.

Try to be an example, because children look up to us and imitate our behaviour. You can tell your child about what helps you in difficult situations.

Involve your child in something useful. This will help relieve nervous tension. At home or in a bomb shelter, find opportunities to learn, draw, play.

Replenish your child's internal "power bank". In this difficult time of psycho-emotional stress, we and our children need more "recharging". Organise the day so that the child has a sleep, tasty food, play with pets, physical activity, reading books, warm conversations, etc.

How to talk to children about war?

Be open to discussing the topic of war. Children want to understand what is happening. Listen to them and answer their questions honestly. If you do not know the answers, think and look for them together with your child.

Explain through fairy tales, pictures or stories. In fairy tales, children find examples of behaviour or wise thoughts, and in drawings they can show how they see war.

Talk to your child about feelings. Children get anxious, sad, angry and excited just like we do. Show them that you share these feelings. This way, the child will not be left alone with them.

Give them hope. This is not about pseudo-optimism. Hope is about the Light that always conquers the darkness, despite pain and loss.

How to support children in case of displacement due to war?

Talk to your children about the move and all the changes it entails. Explain why you have decided to move and why it is important for your safety. It is normal to not have answers to questions, but it is important to be honest and speak in a balanced way.

Be sensitive to the children's feelings. Sadness over the loss of connection to home and joy over new discoveries are natural feelings that help us understand our experiences. Share them with your child, channel anger into constructive action, and create a sense of security in response to anxiety.

Don't forget about basic things and daily routines. If possible, organise the day so that there is room for sleep, walks, time with other children, and study. Don't forget about your daily routine either.

Look for effective ways to adapt. You should not treat moving as a pause in your life, because every day is valuable. Look for a new social circle, opportunities to do your favourite sports, etc.

Remember the past, dream about the future, live in the here and now. We can draw strength from memories. Remember, tell, draw. But also talk to your children about the future, imagine it, share your dreams. This gives us inspiration and strength to face life's challenges when we are away from home.

Источник: kharkivoda.gov.ua

Копировать
Поделиться:

Ещё новости раздела