Головний результат саміту G7 для нас – буде більше ППО для наших міст – звернення Президента

Головний результат саміту G7 для нас – буде більше ППО для наших міст – звернення ПрезидентаГоловний результат саміту G7 для нас – буде більше ППО для наших міст – звернення Президента

Источник фото: kharkivoda.gov.ua

Дорогі українці, українки! Щойно була зустріч із Президентом Америки Байденом – хороша зустріч, корисна. Протягом усіх цих днів я на зв’язку з нашими військовими, щодня – доповідь Головкома та постійно – звіти від міністра оборони, інших урядовців, від розвідок. Про ситуацію на фронті, на основних напрямках – наша Донеччина, Харківщина. Потреби наших воїнів, деталі постачання.

Сьогодні майже всі наші зустрічі тут, на саміті G7, «Великої сімки», та на полях саміту – саме про те, про що кажуть наші військові, про наші потреби й про наші можливості зараз, якщо постачання буде достатнім і вчасним. З усіма лідерами ми говоримо про прискорення відправки в Україну заявлених пакетів. Зокрема, говорили щойно про це із Президентом Байденом. Говорив також сьогодні і з Джастіном Трюдо, Прем’єр-міністром Канади, про нову підтримку. Дякую, Джастіне! Також була зустріч із Ріші Сунаком, Прем’єр-міністром Британії. Теж буде плюс щодо постачання. І зустріч із Фуміо Кішідою, Прем’єр-міністром Японії. Хороша зустріч була і з Джорджею Мелоні, Главою Ради міністрів Італії. Дякую тобі, Джорджо, за цей змістовний саміт і за всю підтримку для України – для українців, для захисту наших дітей, сімей в Україні, усіх тих, чиє життя під ударами російського терору.

Головний результат для нас – буде більше ППО для наших міст. «Петріоти» – це вже фактично українське слово. Буде й більше техніки та інших необхідних речей для фронту. Вирішено і щодо використання російських активів на користь України, є перший вагомий крок G7 щодо 50 мільярдів доларів. Дякую!

Є й дві безпекові угоди. Історичний результат зі Сполученими Штатами – двостороння безпекова угода, яка виводить наші відносини на рівень справжнього союзництва. Це найсильніша угода з Америкою за всі 33 роки нашої незалежності. Є юридично зобовʼязувальна частина угоди, є абсолютно корисні деталі щодо ППО, щодо літаків. Ми зафіксували, що Америка допомагатиме Україні в постачанні ескадрилей винищувачів – стільки винищувачів, скільки потрібно Україні. Будемо над цим працювати. Говорив із лідерами і про прискорення підготовки пілотів. Що важливо – в угоді з Америкою тепер зафіксовано, що буде підтримка України і в час війни, і в час миру. Реально довготривало. Ми однаково бачимо мир – справедливий мир для нашого народу. Я дякую вам, пане Президенте Байден, дякую обом партіям і палатам Конгресу, дякую тобі, Америко!

Сьогодні ж є дуже перспективна безпекова угода з Японією – це перша така угода з країною з-поза меж НАТО, з Тихоокеанського регіону. Ми взагалі вивели відносини з Японією на такий зміст, який мають далеко не всі європейські країни. Україна дуже це цінує. Ми працюємо разом і в безпековій сфері, і в політичній, і в економічній. Зафіксовано 4,5 мільярда доларів підтримки від Японії на цей рік. Ми зацікавлені також, щоб Україна та Японія були максимально партнерами у відбудові – у поверненні нормального життя нашим людям. І це буде. Ми про це також домовилися. Шановний пане Прем’єр-міністре, Фуміо, увесь японський народе, я дуже вам дякую!

Зараз уже сім безпекових угод – з усіма країнами G7. І загалом уже 17 угод підписані, ще 10 ми готуємо до підписання.

Була сьогодні зустріч з главою МВФ. Звичайно, про підтримку нашої держави, наших інституцій, нашого суспільства. Вдячний за розуміння. І дуже надихаюча зустріч із главою Світового банку – ми говорили, зокрема, про підтримку нашої енергетики, доступу людей, компаній, державних інституцій до необхідних коштів, щоб відновлювати зруйновані енергоможливості й будувати нові. Дякую Світовому банку та особисто голові банку за готовність працювати із цим.

І окремо хочу подякувати всім нашим партнерам сьогодні за підтримку Саміту миру та допомогу в залученні лідерів і держав. Разом світ точно може відновити справедливість і повернути чесний мир. Усе для цього ми робимо. Вже післязавтра – Саміт миру. Інавгураційний – зробимо перший реальний крок до чесного миру.

Слава Україні!

President: The main result of the G7 Summit for us is more air defence for our cities

Dear Ukrainians!

I have just had a meeting with President Biden - a good meeting, useful. During all these days, I have been in touch with our military, with a daily report from the Chief of the Army and constant reports from the Minister of Defence, other government officials, and intelligence. I have been informed about the situation on the frontline, in the main areas - our Donetsk and Kharkiv regions. The needs of our soldiers, details of supplies.

Today, almost all of our meetings here at the G7 summit and on the sidelines of the summit are about what our military are talking about, about our needs and our capabilities now, if the supplies are sufficient and timely. We are talking to all the leaders about speeding up the delivery of the requested packages to Ukraine. In particular, we have just talked about this with President Biden. Today I also spoke with Justin Trudeau, Prime Minister of Canada, about new support. Thank you, Justin! I also had a meeting with Rishi Sunak, the Prime Minister of the United Kingdom. There will also be a plus in terms of supplies. And a meeting with Fumio Kishida, the Prime Minister of Japan. I also had a good meeting with Giorgio Meloni, the Head of the Italian Council of Ministers. Thank you, Giorgio, for this meaningful summit and for all your support for Ukraine - for Ukrainians, for the protection of our children, families in Ukraine, all those whose lives are under attack from Russian terror.

The main result for us is more air defence systems for our cities. "Petriots" is actually a Ukrainian word. There will also be more equipment and other necessary things for the frontline. We have also decided to use Russian assets for the benefit of Ukraine, and this is the first significant step of the G7 regarding $50 billion. Thank you!

There are also two security agreements. The historic result with the United States is a bilateral security agreement that brings our relations to the level of a true alliance. This is the strongest agreement with America in all 33 years of our independence. There is a legally binding part of the agreement, and there are absolutely useful details on air defence and aircraft. We have stipulated that the US will help Ukraine in supplying fighter squadrons - as many fighters as Ukraine needs. We will work on this. I also spoke with the leaders about accelerating pilot training. What is important is that the agreement with the US now states that Ukraine will be supported in times of war and peace. It is really long-term. We share the same vision of peace - a just peace for our people. I thank you, Mr President Biden, I thank both parties and the houses of Congress, and I thank you, America!

Today, we have a very promising security agreement with Japan - the first such agreement with a non-NATO country from the Pacific region. In general, we have brought our relations with Japan to a level that not many European countries have. Ukraine really appreciates this. We work together in the security, political and economic spheres. We have pledged $4.5 billion in support from Japan for this year. We are also interested in Ukraine and Japan being partners as much as possible in the reconstruction - in returning normal life to our people. And this will happen. We have also agreed on this. Dear Mr Prime Minister, Fumio, all the Japanese people, I thank you very much!

We have now signed seven security agreements with all G7 countries. In total, 17 agreements have already been signed, and we are preparing to sign another 10.

Today I had a meeting with the head of the IMF. Of course, we discussed the support of our state, our institutions, and our society. I am grateful for their understanding. I also had a very inspiring meeting with the head of the World Bank. We discussed, among other things, support for our energy sector, access to the necessary funds for people, companies and government institutions to restore destroyed energy capacities and build new ones. I am grateful to the World Bank and personally to the Bank's President for their willingness to work on this.

I would also like to thank all our partners today for their support of the Peace Summit and their help in engaging leaders and states. Together, the world can definitely restore justice and bring back a fair peace. We are doing everything for this. The day after tomorrow is the Peace Summit. The inaugural one - we will take the first real step towards a fair peace.

Источник: kharkivoda.gov.ua

Копировать
Поделиться:

Ещё новости раздела